zaloguj siŕ   |    zarejestruj siŕ   |    mapa strony   |

Realizacja projektu RAZEM PRZECIW PRZEMOCY

06.12.2016

1 grudnia br., w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Razem przeciw przemocy”,

odby─Ć┼╝╦Ło si─Ć┼╝╦Ł kolejne spotkanie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym.

 

Tym razem uczniowie z klas 2Ti i 3Ti spotkali si─Ć┼╝╦Ł z p. Marzenn─Ć┼╝╦Ł Luba─Ć┼╝╦Łsk─Ć┼╝╦Ł, Kierownikiem Zespo─Ć┼╝╦Łu Kuratorskiej S─Ć┼╝╦Łu─Ć┼╝╦Łby S─Ć┼╝╦Łdowej S─Ć┼╝╦Łdu Rejonowego w S─Ć┼╝╦Łupcy.

Spotkanie poszerzy─Ć┼╝╦Ło wiedz─Ć┼╝╦Ł uczniów na temat odpowiedzialno─Ć┼╝╦Łci za pope─Ć┼╝╦Łnione czyny w zakresie stosowania zachowa─Ć┼╝╦Ł przemocowych. Uczestnicy poznali stosowane wobec nieletnich ─Ć┼╝╦Łrodki wychowawcze oraz zasady karania m─Ć┼╝╦Łodocianych oraz pe─Ć┼╝╦Łnoletnich sprawców przest─Ć┼╝╦Łpstw (Ustawa o post─Ć┼╝╦Łpowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeks karny).

Kwestie odpowiedzialno─Ć┼╝╦Łci omawiane by─Ć┼╝╦Ły szczególnie w kontek─Ć┼╝╦Łcie odpowiadania za szeroko rozumian─Ć┼╝╦Ł przemoc fizyczn─Ć┼╝╦Ł, psychiczn─Ć┼╝╦Ł, seksualn─Ć┼╝╦Ł i ekonomiczn─Ć┼╝╦Ł.

Niniejsza tematyka referowana by─Ć┼╝╦Ła w oparciu o Ustaw─Ć┼╝╦Ł z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia─Ć┼╝╦Łaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 wrze─Ć┼╝╦Łnia 2005 r ) oraz Rozporz─Ć┼╝╦Łdzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrze─Ć┼╝╦Łnia 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 pa─Ć┼╝╦Łdziernika 2011 r.).

« inne aktualnoÂci