Pytanie 1

Dobrymi właściwościami regulacyjnymi prędkości obrotowej, przy zmianach wartości napięcia zasilania, charakteryzują się silniki

asynchroniczne pierścieniowe
asynchroniczne klatkowe
synchroniczne
prądu stałego

Pytanie 2

Uzwojenia stojana z uzwojeniem wirnika jest połączone w silniku

klatkowym
szeregowym
pierścieniowym
głębokożłobkowym

Pytanie 3

Co oznacza symbol IP10 umieszczony na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego?

klasę izolacji zwojowej uzwojeń stojana i wirnika
poziom ochrony przed zakłóceniami radioelektrycznymi
klasę ochronności przed porażeniem prądem elektrycznym
stopień zabezpieczenia przed dostępem ciał stałych i wody

Pytanie 4

Jaką wartość natężenia ma znamionowy prąd różnicowy wyłącznika różnicowoprądowego, którego tabliczkę znamionową przedstawiono na rysunku?

test_cz_1
0,01 A
16 A
25 A
3 kA

Pytanie 5

Na podstawie danych zawartych na tabliczce znamionowej transformatora trójfazowego, określ zastosowane w tym transformatorze układy połączeń uzwojenia górnego napięcia i uzwojenia dolnego napięcia.

test_cz_1_1
połączenie uzwojenia górnego napięcia – gwiazda, połączenie uzwojenia dolnego napięcia – trójkąt,
połączenie uzwojenia górnego napięcia – trójkąt, połączenie uzwojenia dolnego napięcia – gwiazda,
połączenie uzwojenia górnego napięcia – trójkąt, połączenie uzwojenia dolnego napięcia – trójkąt,
połączenie uzwojenia górnego napięcia – gwiazda, połączenie uzwojenia dolnego napięcia – gwiazda.

Pytanie 6

Na tabliczce znamionowej wyłącznika instalacyjnego nadprądowego znajduje się symbol B16. Liczba „16” oznacza wartość

dopuszczalnego napięcia
dopuszczalnej impedancji
prądu znamionowego
mocy znamionowej

Pytanie 7

Rysunek przedstawia wirnik silnika

test_cz_1_2
asynchronicznego pierścieniowego
asynchronicznego klatkowego
synchronicznego
prądu stałego

Pytanie 8

Na rysunku przedstawiony został transformator trójfazowy. Jaki element transformatora wskazuje strzałka?

test_cz_1_3
uzwojenie transformatora
przełącznik zakresów
rdzeń magnetyczny
konserwator oleju

Pytanie 9

Którego z wymienionych materiałów używa się do wykonywania elementu grzejnego?

aluminium
wolframu
miedzi
srebra

Pytanie 10

Rdzeń magnetyczny do transformatora energetycznego wykonuje się ze stali z domieszką

siarki
miedzi
krzemu
molibdenu

Pytanie 11

Na rysunku przedstawiono schemat układu zasilania silnika prądu stałego

test_cz_1_4
szeregowego
bocznikowego
obcowzbudnego
szeregowo-bocznikowego

Pytanie 12

Rysunek przedstawia schemat układu zasilania silnika obcowzbudnego prądu stałego. Układ ten umożliwia

test_cz_1_5
pracę nawrotną silnika
rozruch gwiazda-trójkąt
rozruch przez zmianę rezystancji
regulację prędkości przez zmianę liczby zwoi

Pytanie 13

Jakiego typu przewód przedstawiony jest na rysunku?

test_cz_1_6
DYt
YKY
YDY
OMYp

Pytanie 14

Jakiego rodzaju przewód przedstawiony jest na rysunku?

test_cz_1_7
samonośny
kabel energetyczny
oponowy przemysłowy
szynowy o profilu okrągłym

Pytanie 15

Jaką wielkość fizyczną mierzy się za pomocą prądnicy tachometrycznej?

prędkość obrotową
naprężenia mechaniczne
przyspieszenie w ruchu liniowym
przyspieszenie w ruchu obrotowym

Pytanie 16

W jakim celu wykorzystuje się w obwodach elektrycznych przekładnik prądowy?

obniżania prądu zwarciowego
pomiaru dużych wartości prądu
podwyższania napięcia roboczego
ograniczania przepięć atmosferycznych

Pytanie 17

Jaką funkcję w układzie sterowania silnikiem indukcyjnym trójfazowym, którego schemat przedstawiono na rysunku, spełnia element oznaczony symbolem F5?

test_cz_1_8
chroni przed porażeniem prądem elektrycznym
zabezpiecza silnik przed skutkami przeciążeń
zabezpiecza silnik przed skutkami zwarć
chroni przed przepięciami w sieci

Pytanie 18

Jaką funkcję spełnia wyłącznik odśrodkowy umieszczony w obwodzie uzwojenia pomocniczego silnika indukcyjnego jednofazowego z fazą rozruchową kondensatorową?

zmienia znamionową prędkość obrotową silnika
wyłącza silnik w przypadku powstania zwarcia w uzwojeniu stojana
zabezpiecza silnik przed skutkami przepięć powstających w obwodzie zasilającym
wyłącza kondensator rozruchowy po osiągnięciu prędkości obrotowej zbliżonej do znamionowej

Pytanie 19

test_cz_1_9

Rysunek przedstawia układ połączeń uzwojeń górnego i dolnego napięcia transformatora trójfazowego. Jest to układ połączeń

Dd
Dz
Yy
Yz

Pytanie 20

Schemat połączeń uzwojeń silnika obcowzbudnego prądu stałego przedstawiony jest na rysunku

test_cz_1_10
A
B
C
D

Pytanie 21

Które z wymienionych narzędzi służy do montowania łożysk w silniku elektrycznym trójfazowym?

młotek
wkrętak
ściągacz do łożysk
kleszcze monterskie

Pytanie 22

Którego z wymienionych narzędzi należy użyć, aby zamontować wyłącznik różnicowoprądowy na szynie TH 35?

klucza płaskiego
szczypiec bocznych
wkrętaka płaskiego
kleszczy monterskich

Pytanie 23

Które zaciski na tabliczce zaciskowej silnika trójfazowego należy połączyć ze sobą zworami aby uzyskać połączenie uzwojeń w gwiazdę?

test_cz_1_11
V1 – V2 i W2 – V1
U2 – V2 i W2 – U2
U1 – W2 i V1 – U2 i W1 – U2
U1 – U2 i V1 – V2 i W1 – W2

Pytanie 24

Gdzie należy zamontować diody o prądzie znamionowym 200 A, wchodzące w skład mostkowego prostownika trójfazowego zasilającego silnik prądu stałego o dużym poborze mocy?

na gumowych podkładkach, a ich zaciski polutować
w obudowie z tworzywa sztucznego, a ich zaciski polutować
w odpowiednio dobranych radiatorach, a ich zaciski połączyć przewodami
na odpowiednio dobranych izolatorach, a ich zaciski połączyć przewodami

Pytanie 25

Jaką wartość prądu zadziałania należy nastawić na przekaźniku termobimetalowym po wykonaniu montażu układu sterowania silnikiem trójfazowym o prądzie znamionowym 5,1 A?

5,1 A
5,6 A
6,1 A
6,6 A

Pytanie 26

Rezystancja uzwojenia cewki silnika zmierzona omomierzem wynosi ∞ Ω. Uzwojenie jest

zwarte di rdzenia
przerwane
zwarte
dobre

Pytanie 27

Na rysunku przedstawiono schemat obwodu głównego silnika klatkowego trójfazowego z przełącznikiem gwiazda-trójkąt. Jaka powinna być kolejność zadziałania styczników po uruchomieniu układu, aby stwierdzić, że układ działa zgodnie z dokumentacją?

test_cz_1_12
K1 i K3 po przełączeniu K2 i K3
K2 i K1 po przełączeniu K1 i K3
K1 i K2 po przełączeniu K2 i K3
K2 i K3 po przełączeniu K1 i K2

Pytanie 28

W celu określenia mocy grzejnika elektrycznego połączono obwód pomiarowy, którego schemat przedstawiono na rysunku i otrzymano wyniki: U = 230 V, I = 5 A. Jaka jest moc tego grzejnika?

test_cz_1_13
46 W
230 W
815 W
1150 W

Pytanie 29

Przeprowadzono pomiary napięć między poszczególnymi zaciskami strony wtórnej transformatora przedstawionego na rysunku. Określ rodzaj uszkodzenia jakie występuje w transformatorze na podstawie zapisanych w tabeli wyników pomiarów.

test_cz_1_14
uszkodzony jest przewód łączący uzwojenie z zaciskiem 2
uszkodzona jest izolacja uzwojenia wtórnego
występuje przerwa w uzwojeniu wtórnym
występuje zwarcie między zaciskami 2 i 3

Pytanie 30

Jaki element silnika komutatorowego prądu przemiennego jednofazowego przedstawia rysunek?

test_cz_1_15
kondensator przeciwzakłóceniowy
czujnik temperatury
rezystor rozruchowy
szczotkę węglową

Pytanie 31

Nieobciążony silnik asynchroniczny jednofazowy, którego schemat połączeń przedstawiono na rysunku po załączeniu napięcia zasilającego wyłącznikiem W, nie rusza i wydaje dźwięk buczenia. Określ prawdopodobną usterkę, jaka występuje w tym silniku.

test_cz_1_16
przerwa w uzwojeniu głównym silnika
za mała wartość napięcia zasilającego
wyłącznik W ma uszkodzone styki
uszkodzony jest kondensator C

Pytanie 32

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac związanych z przeglądem i konserwacją silnika elektrycznego w hali produkcyjnej należy w pierwszej kolejności odłączyć napięcie i następnie

uziemić obudowę silnika
odłączyć przewody zasilające w głównej rozdzielnicy
gładzi cylindrowej.
połączyć obudowę silnika z przewodem ochronnym

Pytanie 33

W celu dokonania demontażu uszkodzonych uzwojeń w transformatorze płaszczowym małej mocy w pierwszej kolejności należy

rozmontować rdzeń transformatora
rozkręcić karkas wraz z uzwojeniami
zdemontować izolację główną uzwojeń
wyjąć przekładki izolacyjne między uzwojeniami

Pytanie 34

W celu sprawdzenia ciągłości uzwojeń silnika elektrycznego trójfazowego wykonano pomiar rezystancji uzwojeń między zaciskami silnika. Na podstawie zebranych w tabeli wyników pomiarów określ rodzaj i miejsce uszkodzenia

test_cz_1_17
przerwa między zaciskami W1 – V2
przerwa między zaciskami V1 – V2
zwarcie między zaciskami U1 – U2
zwarcie między zaciskami W1 – W2

Pytanie 35

Po wymianie szczotek w silniku prądu stałego należy

zmierzyć rezystancję przewodów łączących szczotki z zaciskami tabliczki zaciskowej
dopasować promień krzywizny szczotek do promienia komutatora
skrócić o połowę długość sprężyn dociskających szczotki
nasmarować ściany szczotek smarem

Pytanie 36

Jaki element stycznika TSM-1 przedstawionego na rysunku należy wcześniej zdemontować, aby możliwa była wymiana jego cewki?

test_cz_1_18
pętlę tłumiącą
styki pomocnicze zwierne
komory gaszące stycznika
styki pomocnicze rozwierne

Pytanie 37

Na rysunku przedstawiono schemat układu sterowania stycznika załączającego silnik trójfazowy. Przy sprawdzaniu poprawności wykonania montażu tego układu z dokumentacją należy między innymi sprawdzić czy

test_cz_1_19
końcówki przewodów mają wykonane oczka
kolor izolacji przewodów łączących jest żółto-zielony
napięcie znamionowe cewki użytego stycznika wynosi 230 V
do każdego zacisku urządzeń przyłączony jest tylko jeden przewód

Pytanie 38

PW czasie wykonywania przeglądu silnika jednofazowego komutatorowego prądu przemiennego pracującego w sprzęcie AGD nie należy sprawdzać

zużycia szczotek
zanieczyszczenia komutatora
stanu przewodów łączących szczotki
rezystancji izolacji uzwojenia wirnika

Pytanie 39

Którą z wymienionych czynności sprawdzających należy wykonać po montażu silnika?

sprawdzenie symetrii napięcia zasilającego
sprawdzenie kierunku obrotów silnika
pomiar prędkości obrotowej
pomiar temperatury stojana